بسکویت آوند صادرکننده نمونه ملی در سال 1399
 
صادر کننده نمونه و ممتاز استان اصفهان در 9 سال متوالی از سال 1393 تا 1401
 
واحد نمونه و برتر صنایع غذایی از طرف معاونت غذا و دارو استان اصفهان طی سالهای 1391, 1394 و 1401
 
واحد نمونه صنعتی در سال های 1394, 1397 و 1400 از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهانصادر کننده نمونه کشوری سال ۱۳۹۹

ایزو ۲۰۱۵ - ۹۰۰۱

ایزو ۲۰۱۴ - ۱۰۰۰۲

ایزو ۲۰۰۵ - ۲۲۰۰۰

گواهینامه HACCP

ایزو ۲۰۱۵ - ۱۴۰۰۱

ایزو ۲۰۱۸ - ۴۵۰۰۱

گواهینامه Approval Mark